Bog te voli i ima plan za tvoj život!

Biblija kaže: “Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16).
Isus je rekao: “Ja sam došao da imaju život, i da ga imaju u izobilju” — potpun, svrhovit život (Ivan 10,10).

Slijedeći korak » Molitva »